Huisreglementen en Algemene Voorwaarden

 • U dient bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en deze te tonen aan uw fysiotherapeut of aan de receptioniste achter de balie.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Is dit niet het geval dan zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen van €31,- (Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat)
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Fysiotherapie bij kinderen onder de 18 wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie voor u wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over uw vergoeding kunt deze stellen aan de fysiotherapeut of aan de receptioniste.
 • De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Zodoende kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Indien uw verzekering fysiotherapie niet meer vergoedt, zult u een nota toegestuurd krijgen. De Rugschool is niet verantwoordelijk als u over uw vergoede aantal behandelingen heen gaat.
 • Wij zijn aangesloten bij CQ-index, dit betekent dat u nadat het behandeltraject beëindigd is, u een email ontvangt om onze praktijk anoniem de beoordelen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut. Zou u zo vriendelijk willen zijn een formulier in te vullen, welke achter de balie ligt?
 • Indien u klachten heeft, stellen wij het zeer op prijs om dit aan ons kenbaar te maken of aan onze klachtenfunctionaris.
 • Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure conform de richtlijnen van het KNGF. Zie voor meer informatie het folderrek in de wachtruimte.
 • Als de behandeling in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht een handdoek mee te nemen, passende kleding en schone sportschoenen te dragen.
 • Informatie wat betreft onze fysiotherapeuten, waar ze werken, welke dagen en wat hun specialisaties zijn, kunt u terug vinden op onze website rugschool.nl
 • Openingstijden Den Haag; maandag t/m donderdag van 8.00-20.00, vrijdag van 8.00-18.00 en zaterdag van 8.00-16.00 uur. Openingstijden Rijswijk maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur.
 • Contact opnemen kan tijdens onze openingstijden via onze telefoonnummers: Den Haag 070-3685797, Rijswijk 070-3951816. Buiten deze uren kunt u inspreken op het antwoord apparaat of een email sturen naar info@rugschool.nl
 • Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Er wordt u te alle tijde gevraagd of u toestemming geeft om de stagiaire mee te laten kijken en denken over uw behandeling. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hieronder het reglement t.a.v. de privacy bescherming.
 • Alle actuele informatie kunt u terug vinden op onze website rugschool.nl

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandeld heeft, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is, dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en uw fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

(Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie)

 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de Rugschool vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt