Huisreglementen en Algemene Voorwaarden

 • U dient bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en deze te tonen aan u
  fysiotherapeut of aan de receptioniste achter de balie.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Is
  dit niet het geval dan zijn wij genoodzaakt u een rekening te sturen van €32.50 (Bij geen
  gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat)
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Fysiotherapie bij kinderen
  onder de 18 wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen dat u
  vergoedt krijgt is afhankelijk van u polis. U dient zelf na te gaan in welke mate fysiotherapie
  voor u wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over u vergoeding kunt
  deze stellen aan de fysiotherapeut of aan de receptioniste.
 • De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Zodoende kunnen wij rechtstreeks
  declareren bij uw zorgverzekeraar. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is
  het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Indien uw verzekering fysiotherapie niet meer vergoedt, zult u een nota toegestuurd krijgen. De
  Rugschool is niet verantwoordelijk als u over uw vergoede behandelingen aantal heen gaat.
 • Wij zijn aangesloten bij CQ-index, dit betekent dat u nadat het behandeltraject beëindigd is u
  een email ontvangt om onze praktijk anoniem de beoordelen. Heeft u hier bezwaar tegen kunt u
  dit kenbaar maken bij u fysiotherapeut.
 • Indien u klachten heeft stellen wij het zeer op prijs om dit aan ons kenbaar te maken of aan
  onze klachten consulent.
 • Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u
  gebruik maken van een klachtenprocedure conform de richtlijnen van het KNGF. Zie voor
  meer informatie het folderrek in de wachtruimte.
 • Als de behandeling in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht een handdoek mee te nemen,
  passende kleding en schone sportschoenen te dragen.
 • Informatie wat betreft onze fysiotherapeuten, waar ze werken, welke dagen en wat hun
  specialisaties zijn, kunt u terug vinden op onze website.
 • Openingstijden Den Haag; Maandag t/m donderdag van 8.00-20.00, vrijdag van 8.00-18.00 en
  zaterdag van 8.00-12:00 uur. Openingstijden Rijswijk Maandag t/m vrijdag van 8.00- 18.00
  uur.
 • Contact kan tijdens onze openingstijden worden opgenomen via onze telefoonnummers: Den
  Haag 070-3685797, Rijswijk 070-3951816. Buiten deze uren kunt u inspreken op het antwoord
  apparaat of een email sturen naar info@rugschool.nl
 • Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen
  binnen onze praktijk. Er wordt u ten alle tijden gevraagd of u toestemming geeft om de
  stagiaire mee te laten kijken en denken over u behandeling. Als u daar bezwaar tegen heeft,
  kunt u dit kenbaar maken bij u behandelend fysiotherapeut.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor u eigendommen.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een
  registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG
  wet van toepassing.
 • Alle actuele informatie kunt terug vinden op onze website www.rugschool.nl

Reglement

 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de
  bovengenoemde AVG wet, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand
  is het reglement weergegeven:
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere
  personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn
  bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele
  stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een
  geheimhoudingsplicht.
 • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent
  dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken
  deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch
  dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk
  herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u
  daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
  Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
  Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de
  hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens
  omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar
  maken.

  Betalingsvoorwaarden 

  Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
  behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of
  te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  (Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet
  nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar.
  Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan minimaal 24
  uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd
  nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat. Als u binnen 24 uur voor de
  behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u
  doorberekend. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich
  moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht
  situatie)
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de
  factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de
  fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de
  buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Rugschool